Zucht von Engl. Cocker & Engl. Springer Spaniel
Fotoalbum vom N - Wurf
Nemo vom Nikolausberg v.17.08.08 (10).jpg
Nemo vom Nikolausberg, Rüde, orangeschimmel
Nemo vom Nikolausberg v.17.08.08 (12).jpg
Nemo vom Nikolausberg, Rüde, orangeschimmel
Nemo vom Nikolausberg v.17.08.08 (16).jpg
Nemo vom Nikolausberg, Rüde, orangeschimmel
Nemo vom Nikolausberg v.17.08.08 (17).jpg
Nemo vom Nikolausberg, Rüde, orangeschimmel
Nemo vom Nikolausberg v.17.08.08 (18).jpg
Nemo vom Nikolausberg, Rüde, orangeschimmel
Niklas vom Nikolausberg v.17.08.08 (32).jpg
Niklas vom Nikolausberg, Rüde, blauschimmel
Niklas vom Nikolausberg v.17.08.08 (37).jpg
Niklas vom Nikolausberg, Rüde, blauschimmel
Niklas vom Nikolausberg v.17.08.08 (42).jpg
Niklas vom Nikolausberg, Rüde, blauschimmel
Niklas vom Nikolausberg v.17.08.08 (47).jpg
Niklas vom Nikolausberg, Rüde, blauschimmel
Nevio vom Nikolausberg v. 17.08.08 (1).jpg
Nevio vom Nikolausberg, Rüde, blauschimmel
Nevio vom Nikolausberg v. 17.08.08 (18).jpg
Nevio vom Nikolausberg, Rüde, blauschimmel
Nevio vom Nikolausberg v. 17.08.08 (20).jpg
Nevio vom Nikolausberg, Rüde, blauschimmel
Nevio vom Nikolausberg v. 17.08.08 (24).jpg
Nevio vom Nikolausberg, Rüde, blauschimmel
     
Mitglied im Spaniel - Club Deutschland e.V. - VDH/F.C.I.  |  Tel.: +49 (5505) - 509016